ทำเนียบผู้บริหาร

นายบูรพา พรหมสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

นายดิเรก โรจน์ปาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒