โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่29 ธันวาคม 2561
หมวดหมู่

โครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 อำเภอบางไทร”

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของอำเภอบางไทร เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว