โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่30 มกราคม 2561
หมวดหมู่

โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ๑๐๐% โรงเรียนในสังกัดอำเภอบางบาล

วันจันทร์ที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอบางบาล จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด    บางบาล, โรงเรียนวัดไทรน้อย, โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส และโรงเรียนวัดปราสาททอง ตาม โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ๑๐๐% ซึ่งทั้ง ๔ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และการเรียนรวม จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรน้อย, โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส และโรงเรียนวัดปราสาททอง การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับอนุบาล ๓ ขวบ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อม สอบ O-NET การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว