โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่28 มกราคม 2561
หมวดหมู่

โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ๑๐๐%โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และคณะที่ ๑ ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ตาม โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ๑๐๐% ซึ่ง โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน ๕๘ คน มีครู ๓ คน ครูจ้าง(จ้างเอง) ๑ คน รักษาการโดย นายธีทัต ปิตตินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับอนุบาล ๓ ขวบ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อม สอบ O-NET การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  พร้อมทั้งให้กำลังใจกับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว