โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่28 มกราคม 2561
หมวดหมู่

โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ๑๐๐% โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ)

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และคณะที่ ๑ ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) ตาม โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ๑๐๐%  ซึ่งโรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน ๓๙ คน มีครู ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ครูจ้าง(รายวัน) ๑ คน ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน รักษาการโดย นางพนิตตา วสุนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส  ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับอนุบาล ๓ ขวบ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อม สอบ O-NET  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  พร้อมทั้งให้กำลังใจกับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว