โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่29 ธันวาคม 2561
หมวดหมู่

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบางไทร

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 10.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง พบปะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบางไทร จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว