โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่27 ธันวาคม 2561
หมวดหมู่

“พุธเช้า….ข่าว สพฐ”

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสด “พุธเช้า….ข่าว  สพฐ” ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว