โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่31 มกราคม 2561
หมวดหมู่

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ชั้น ๒ อาคาร ๓ จังหวัดปทุมธานี

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ  ดารณี แซ่จึง / ข่าว