โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่28 มกราคม 2561
หมวดหมู่

การประชุมทางไกล เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ”

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วย นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอยุธยา เขต ๒

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ  ดารณี แซ่จึง  / ข่าว