โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วันที่26 กันยายน 2561
ดาวน์โหลด [ เอกสารแนบ ]
urlhttp://procurement.rid.go.th/admin/view_plan.php?id=277

ซื้อระบบควบคุมตาม spec เลขที่ EP0307YD2559

ชื่อหน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบควบคุมตาม spec เลขที่ EP0307YD2559
วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ (บาท) 1,439,000.00 บาท
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาจัดหา) ระบุ เดือน ปี ก.ย. 2560